Kontakt:

Obecný úrad
Obec Paňa, č. 26
951 05 p. Veľký Cetín

+421 37 / 65 975 13
www.pana.ocu.sk
IČO: 00 308 366
Dexia banka Slovensko a.s.
Č. ú. 2254745001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Zmluvy

 1. 17/2017 TOPSET Solutions s.r.o.
  Licenčná zmluva - zverejňovanie cintorínov
 2. 16/2017 EURO-AGENTÚRA s.r.o.
  Mandátna zmluva k úkonom podania žiadosti o dotáciu
 3. 15/2017 Dohoda s ŠK FC Paňa
  Dohoda o poskytnutí dotácie na celoročnú činnosť
 4. 14/2017 Zmluva Plantex, s.r.o.
  Rámcová sponzorská - darovacia zmlzuva
 5. 13/2017 Zmluva Plantex, s.r.o.
  zmluva o spolupráci, školské ovocie 2017/2018
 6. 12/2017 Zmluva Zeerts s.r.o.
  Kamerový systém v obci Paňa
 7. č.11/2017 Zmluva s Remek s.r.o.
  Zmluva o poskytovaní služieb - Licenčná zmluva
 8. č.10/2017 Zmluva s Ministerstvo vnútra SR
  Kamerový systém v obci Paňa
 9. č.9/2017 Dodatok zmluvy Slovak Telecom a.s.
  dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb ISDN
 10. 8/2017 Nájomná zmluva s Dandy Design, s.r.o.
  Prenájom nebytového priestoru 6,21 m2
 11. č.7/2017 Kúpna zmluva
  pozemok parc. č. 163 v KU Paňa
 12. č.6/2017 Zmluva s Dimi max, s.r.o.
 13. č.5/2017 Zmluva s Dimi max, s.r.o
  Zmluva o nájme pozemku 9/9
 14. č.4/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie PZ Paňa
 15. č.3/2017 Kúpne zmluvy s A. Baboš
  Predaj pozemku 346/2, kúpa 4/2 a 4/4
 16. č.2/2017 Dodatok ku zmluve so Slovak telecom, a.s.
  dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
 17. č.1/2017 Dodatok zmluvy s Orange
  dodatok k zmluve o verejných službách
 18. č.25/2016 Zmluva Západoslovenská distribučná a.s.
  Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia
 19. č.24/2016 Dodatok zmluvy s DEUS
  dodatok č.1 k zmluve č. 23/2015
 20. č.23/2016 Zmluva s Ing. Dagmar Horákovou
  o vykonaní audítorskej činnosti
 21. č.22/2016 Zmluva so Slovakia Energy
  Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny
 22. č.21/2016 Kúpna zmluva
  odpredaj pozemku parc.č. C 343/14
 23. č.20/2016 Zmluva so Západoslovenská distribučná a.s.
  zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 24. č.19/2016 Zmluva so Západoslovenská distribučná a.s.
  zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
 25. č.18/2016 Zmluva so Západoslovenská distribučná a.s.
  o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
 26. č. 17/2016 Zmluva s obcou Veľký Cetín
  o dodávaní stravy do MŠ
 27. č. 16/2016 Zmluva s NSK
  o poskytnutí dotácie na podporu športu
 28. č.15/2016 Kúpna zmluva
  kúpa podielov pozemok 9/6 Ku Paňa
 29. č.14/2016 Zmluva s Plantex, s.r.o.
  Rámcová sponzorská - darovacia zmlzuva
 30. č.13/2016 Zmluva s Plantex, s.r.o
  Zmluva o spolupráci
 31. č.12/2016 Zmluva s DHAP, s.r.o.
  Zmluva o dielo - chodník
 32. č.11/2016 Zmluva s Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
  Zmluva o elektronickej komunikácii
 33. č.10/2016 zmluva s Dandy Design s.r.o.
  Nájomná zmluva nebytový priestor
 34. č.9/2016 Zmluva s AXA
  Zamestnávateľská zmluva DDS
 35. č.8/2016 Dodatok č.5 k zmluve s Komunálna poisťovňa
 36. č.7/2016 Dodatok č. 4 k zmluve s Komunálna poisťovňa
 37. č.6 Zmluva s PKF
  úrazové poistenie UoZ počas výkonu menších obecných služieb
 38. č.5/2016 Dohoda s UPSVaR Nitra
  Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
 39. č.4/2016 Zmluva s SPP
  o dodávke plynu
 40. č.3/2016 Zmluva Poľovnícke združenie Paňa
  o poskytnutí dotácie na činnosť PZ Paňa
 41. č.2/2016 Zmluva ŠK FC Paňa
  Zmluva o poskytnutí dotácie na celoročnú činnosť
 42. č.1/2016 Zmluva s A. Múčka
  Zmluva o dielo - dohoda o zmluvnej cene revízie
 43. č. 24/2015 Dodatok č.3 k zmluve s Komunálna poisťovňa
  dodatok k zmluve 18/2014 poistenie kamery a rozhlas
 44. č 23/2015 Zmluva s DEUS
  o pripojení k IS DCOM
 45. č.22/2015 Zmluva s Zeerts, s.r.o
  Zmluva o dielo - Kamerový systém
 46. č.21/2015 Príkazná zmluva ZMOS
  k spoločnému VO na dodávatela plynu
 47. č.20/2015 Príkazná zmluva ZMOS
  k spoločnému VO na dodávatela elektriky
 48. č.19/2015 Zmluva s Ing. Dagmar Horákovou
  o vykonaní audítorskej činnosti
 49. č.18/2015 Zmluva s THOR, s.r.o.
  Mandátna zmluva k úkonom podania žiadosti o dotáciu
 50. č.17/2015 Dodatok k zmluve ZSE, a.s.
  Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
 51. 16/2015 Zmluva s EMPEMONT Slovakia, s.r.o.
  Zmluva o dielo - modernizácia rozhlasu
 52. č. 15/2015 Kúpna zmluva
  odpredaj pozemku parc. č. 710/11
 53. č.14/2015 Dodatok č. 1 k zmluve s Datacentrom elektronizácie US SR
  Dodatok k zmluve č. 2/2015
 54. 13/2015 Zmluva s Ministerstvo vnútra SR
  o poskytnutí dotácie z ŠR na zabezpečenie úloh v oblasti prevencie kriminality
 55. 12/2015 Dodatok k dohode z UPSVaR
  dodatok č.1 k dohode zo dňa 5.5.2014 11/2014
 56. 11/2015 Dodatok k zmluve s Telekom
  dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č.22/2012
 57. 10/2015 Kúpna zmluva
  kúpa podielov pozemok 9/6 Ku Paňa
 58. 9/2015 Dodatok z zmluve s Orange
  o poskytovaní verejných služieb
 59. 8/2015 Zmluva SBD Poľnohospodár
  Zmluva o prenájme studne k 177
 60. 7/2015 Darovacia zmluva Plantex
  Rámcová sponzorská zmluva
 61. 6/2015 Zmluva s Plantex, s.r.o.
  O spolupráci - školské ovocie
 62. 5/2015 Zmluva s Dandy Design, s.r.o
  Nájomná zmluva
 63. 4/2015 Dohoda o poskytnutí dotácie PZ Paňa
 64. 3/2015 Dohoda s UPSVaR Nitra
  dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu zamestnanosti
 65. 2/2015 Zmluva s DataCentrum el. uzemnej samosprávy SR
  zmluva o pripojení k dátovému centru miest a obcí
 66. 1/2015 Dohoda o poskytnutí dotácie FC Paňa
 67. 27/2014 Zmluva s THOR, s.r.o
  mandátna zmluva k projektu v oblasti prevencie kriminality 2015
 68. 26/2014 Dodatok k zmluve s Slovak Telekom, a.s.
  o poskytovaní verejných služieb
 69. 25/2014 Zmluva s PP Invest, s.r.o.
  Zmluva o dielo - Rek. plynoinštalácie a kanal. šácht
 70. 24/2014 Zmluva s Prounion, a.s.
  o poskytnutí služieb
 71. 23/2014 Zmluva s SPP
  o dodávke plynu k č.232
 72. 22/2014 Dodatok č.2 k zmluve s Komunálna poisťovňa
  k zmluve č. 18/2014 Rekonštrukcia šatní TJ
 73. 21/2014 Zmluva s Ing. Dagmar Horákovou
  Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
 74. 20/2014 Dodatok č.1 k zmluve s Komunálna poisťovňa
  k zmluve č. 18/2014 poistenie majetku poskytnutého MŠ z projektu
 75. 19/2014 Zmluva s Komunálna poisťovňa, a.s.
  Poistná zmluva - PZP autá
 76. 18/2014 Zmluva s Komunálna poisťovńa, a.s.
  Poistná zmluva - majetok
 77. 17/2014 Zmluva s Prima banka a.s.
  o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)
 78. 16/2014 Zmluva s PPA
  O poskytnutí NFP č.2800052
 79. 15/2014 Zmluva s NSK
  o poskytnutí dotácie na podporu športu
 80. 14/2014 Zmluva s SPP-distribúcia, a.s.
  Zmluva o pripojení do distribučnej siete
 81. 13/2014 Zmluva s Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava
  Zmluva o účasti na projekte č. 10215/26120130025
 82. 12/2014 Kupno - predajná zmluva
  odpredaj vyradeného majetku
 83. 11/2014 Dohoda s UPSVR Nitra
  o pomoci v hmotnej núdzi
 84. 10/2014 Dodatok č.2 k zmluve s Topset Solutions s.r.o.
  Dodatok ku zmluve A/1721/04/2008 o aktualizácii programov
 85. 9/2014 Dohoda s UPSVR Nitra
  o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
 86. 8/2014 Zmluva s Dandy Design, s.r.o
  Prenájom nebytového priestoru
 87. 7/2014 Dohoda s UPSVR Nitra
  o poskytnutí príspevku na zamestnanosť podĺa §50J
 88. 6/2014 Zmluva s PPA
  O poskytnutí NFP č.2800049
 89. 5/2014 Dohoda so Štátna ochrana prírody SR
  Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
 90. č. 4/2014 Zmluva s SPP + Dodatok č.1
  Zmluva o dodávke plynu
 91. č. 3/2014 Zmluva s Nitrianske regionálne združenie obcí ZMOS
  Príkazná zmluva na vykonanie VO na poistenie majetku
 92. č. 2/2014 Zluva o dielo A. Múčka
  Vykonanie odbornej prehliadky nízkotlak kotolne
 93. č. 1/2014 Zmluva s ENVI-GEOS Nitra s.r.o,
  o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi odpadmi obce
 94. č.25/2013 Zmluva s Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
  Príkazná zmluva na vykonanie VO v dodávke plynu
 95. č. 24/2013 Zmluva s Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS
  Príkazná zmluva na vykonanie VO v dodávke elektrickej energie
 96. č.23/2013 Zmluva s Ing. Dagmar Horáková
  Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
 97. č.22/2013 Dodatok k zmluve s ZSE
  Ponuka E.Limit
 98. č.21/2013 Zmluva o výpožičke s Inpek, s.r.o.
  Zmluva o výpožíčke nebyt. priestorov k stavbe kanal.
 99. č.20/2013 Dodatok č.2 s Inpek, s.r.o.
  Dodatok k zmluve o dielo Kanalizácia Paňa I a II etapa
 100. č.19/2013 Dodatok č.3 s Envi-geos Nitra s.r.o
  Dodatok k zmluve o zabezpečení komplex. nakladania s odpadmi
 101. č.18/2013 Zmluva s ZSE Energia a.s.
  Zmluva o združenej dodávke energií Dom Smutku
 102. č.17/2013 Zmluva s PP Invest s.r.o
  Zmluva o dielo - Chodník
 103. č.16/2013 Zmluva s PP Invest s.r.o.
  Zmluva o dielo Stavebné úpravy soc. zar TJ
 104. č.15/2013 Zmluva s Prima banka
  Zmluva o Municipálnom úvere Eurofondy (A)
 105. č.14/2013 Zmluva s Environmentálny fond
  o poskytnutí podpory na Kanalizácia Paňa I a II etapa
 106. č.12/2013 Zmluva s PPA Bratislava
  o poskytnutí NFP č. 2800035 rekonštrukcia Dom Smutku
 107. č.13/2013 Zmluva s PPA Bratislava
  o poskytnutí NFP č. 2800034 Verejné priestranstvá
 108. č.11/2013 Danady design, s.r.o
  Nájomná zmluva
 109. č.10/2013 Zmluva s Recklačný fond
  o poskytnutí príspevku z prostriedkov RF
 110. č.9/2013 Zmluva s NSK
  O poskytnutí dotácie na podporu športu
 111. č.8/2013 Dohoda s UPSVaR Nitra
  o poskytnutí príspevku na podporu zamest. § 50J
 112. č.7/2013 Dodatok k zmluve s Orange
  O poskytovaní verejných služieb
 113. č.6/2013 Zmluva o dielo s SVP š.p.
  Realizácia prác a činností okolo potoka
 114. č.5/2013 Zmluva o dielo Ján Holp
  Revízie plynových zariadení
 115. č.4/2013 Dodatok k zmluve so Slovak Telekom a.s.
  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
 116. č.3/2013 Dadatok č.1 k zmluve s Veolia Transport a.s.
  O prepravných službách
 117. č.2/2013 Dodatok č.1 k zmluve s TOPSET Solutions s.r.o.
  Zmluva o aktualizácii programov
 118. č.1/2013 Dodatok č.2 k zmluve s Envi-Geos Nitra, s.r.o
  o zabezpečení komplexného nakladania s KO a DSO
 119. č.27/2012 Zmluva s Prounion
  Zabezpečenie externého manažmentu projektu Rekonštrkcia VP
 120. č.26/2012 Zmluva s Prounion
  Zabezpečenie externého manažmentu projektu Rekonštrkcia DS
 121. č.25/2012 Dohoda o poskytnutí dotácie
  Na činnosť FC Paňa
 122. č.24/2012 Dodatok k zmluve Envi-Geos Nitra, s.r.o.
  o zabezpečení komplexného nakladania s KO a DSO
 123. č. 23/2012 Zmluva s Union ZP
  o využívaní elektronických služieb
 124. č.22/2012 Zmluva Slovak Telekom a.s.
  o poskytovaní telekomunikačných služieb
 125. č.21/2012 Zmluva s Remek s.r.o
  o použivaní softwarového produktu
 126. č.20/2012 Zmluva s VW Wachal a.s.
  na uskutočnenie stavebných prác
 127. č.19/2012 Zmluva ZŠ V. Cetín
  o poskytovaní stravovacích služieb.
 128. č.18/2012 Zmluva Danvi s.r.o
  Vypracovanie projektovej dokumentácie UVP
 129. č.17/2012 Zmluva Danvi s.r.o
  Vypracovanie projektovej dokumentácie DS
 130. č.16/2012 Zmluva s Envi - Geos Nitra, s.r.o
  o zabezpečení komplexného nakladania s KO a DSO
 131. č.15/2012 Dodatok k zmluve s Envi- Geos Nitra, s.r.o
  o zabezpečení komplexného nakladania s KO a DSO
 132. č.14/2012 Zmluva Prima banka
  Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere
 133. č.13/2012 Zmluva s Dandy Design, s.r.o
  Nájomná zmluva
 134. č.12/2012 Zmluva Prima banka
  dodatok č.4 prvý municipálny úver
 135. č.11/2012 Zmluva o pripojení
  Budova CVČ
 136. č.10/2012 Zmluva s NSK
  o poskytnutí dotácie na šport
 137. č.9/2012 Zmluva s Rímskokatolícka cirkev
  Nájomná zmluva cintorín
 138. č.8/2012 Zmluva s Wachal Slovakia s.r.o.
  Na uskutočnenie práce - Rekonštrukcia budovy
 139. č.7/2012 Zmuluva s PPA Bratislava
  o poskytnutí NFP č. 2800022
 140. č.6/2012 Zmluva s ZSE
  O budúcom pripojení DS zemnou prípojkou
 141. č.5/2012 Zmluva s Environmentálny fond
  O poskytnutí dotácie z Programu obnovy dediny
 142. č.4/2012 Zmluva s Marek Áč - Arboria
  Ošetrenie stromov
 143. č.3/2012 Zmluva s UPSVR Nitra
  dohoda o poskytnutí príspevku podľa §50J
 144. č.2/2012 Zmluva o dielo s SVP š.p.
  Realizácia prác okolo vodného toku
 145. č.1/2012 Zmluva o dielo A. Múčka
  Revízie plynových zariadení