Kontakt:

Obecný úrad
Obec Paňa, č. 26
951 05 p. Veľký Cetín

+421 37 / 65 975 13
www.pana.ocu.sk
IČO: 00 308 366
Dexia banka Slovensko a.s.
Č. ú. 2254745001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Zápis detí do MATERSKEJ ŠKOLY PAŇA na šk. rok 2018/2019

19.04.2017

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2018/2019


Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2018/2019

Zápis detí do MŠ  Paňa bude prebiehať od 14.5.2018 do 31.5.2018 od 9:00 do 13:00 hod. v priestore MŠ Paňa. Žiadosť bude k dispozícii na stránke obec Paňa, soc. sieti Facebooku – Materská škola Paňa,  alebo priamo v Materskej škole.  

   Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • výnimočne môžu byť prijaté deti od 2,5 roka, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k  začiatku školského roka 2018/19 vydá riaditeľka najneskôr do 30.júna 2018.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa  je zákonný zástupca povinný predložiť  riaditeľke MŠ do 31. mája 2018.

Tlačivo k zápisu 

Kalendár 2018

Harmonogram vývozu odpadov z obce pre rok 2019

Fotografie Mikuláš 2018

Výsledky volieb do samosprávy obce Paňa

Informácie k odpusteniu časti poskytnutého úveru zo ŠFRB na obstaranie bytu z dôvodu narodenia dieťaťa
Informácia o možnosti odpustenia časti úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania z dôvodu narodenia dieťaťa
Kontajner na textil, je možné znovu používať.
Novým poskytovateľom služby je HUMANA People to People Slovakia o.z.
Fotografie obnova studničky na Žigárde
Poľovnícke združenie Paňa - brigáda 20.7.2018
Rozpis a výsledky zápasov ŠK FC Paňa

Rozpis a výsledky zápasov Stolnotenisového klubu Paňa

Nová podstránka
V časti povinné zverejňovanie bola vytvorená nová podstránka: Komunálne voľby 2018.
< 1 2 >