Kontakt:

Obecný úrad
Obec Paňa, č. 26
951 05 p. Veľký Cetín

+421 37 / 65 975 13
www.pana.ocu.sk
IČO: 00 308 366
Dexia banka Slovensko a.s.
Č. ú. 2254745001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Zápis detí do MATERSKEJ ŠKOLY PAŇA na šk. rok 2017/2018

19.04.2017

Podávanie žiadosti

Miestom podávania žiadosti o prijatie do materskej školy je sídlo materskej školy a to v termíne od 30. apríla 2017 do 31. mája 2017 (na základe odporúčania MŠVVaŠ SR). Zákonný zástupca podáva žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľke materskej školy, u ktorej si môže prevziať formulár žiadosti. Žiadosť je možné stiahnuť z webového sídla obce Paňa. Vyplnený formulár musí obsahovať potvrdenie detského lekára o zdravotnom stave dieťaťa o povinnom očkovaní a osobné údaje dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami tak aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy bude vydané najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

 

Tlačivo k zápisu 

Fotografie Silvester 2017

Kalendár 2018

Harmonogram vývozu odpadov z obce pre rok 2018

Fotografie Mikuláš 2017

Virtuálny cintorín Paňa

Rozpis a výsledky zápasov ŠK FC Paňa

Výstavba nájomnej bytovky

Rozpis a výsledky zápasov Stolnotenisového klubu Paňa

Služba - informácie priamo na e-mail

Výsledky volieb do NR SR za obec Paňa 5.3.2016

< 1 2 >